Politica de confidențialitate

Despre Politică noastră de confidenţialitate și despre operatorii de date

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care Asociația Fala Português!, cu sediul în București, înregistrată în Registrul Național al ONG-urilor de la Min.Justiției sub nr.23404/A/2016, CIF 36983769 și Fala Português SRL, cu sediul în București, sect.6, Aleea Arheologilor, nr.2A, et.6, ap.26, nr. de înregistrare în Registrul Comertului J40/1976/2018, CIF 38846806, în calitate de operatori asociați de date cu caracter personal, colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastă cu caracter personal. Vă rugăm să citiți prezenta politică, cu atenție, pentru a înțelege în ce scop, cum și ce date cu caracter personal colectăm și procesăm.

Asociația Fala Português! și Fala Português SRL sunt operatori asociați de date cu caracter personal, respectiv entități care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați.

În cazul în care doriți să ne contactați cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau referitor la această politică, puteți contacta Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL la următoarele date de contact:

 • adresa de corespondență: Bd. Iuliu Maniu, nr. 6L, etaj 1, sector 6, București, România.

 • adresa de e-mail contact@falaportugues.ro 

 • telefon 0740613878.

Modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru evenimentele pe care le organizăm sau pentru afacerea noastră, respectiv atunci când vă înscrieți la cursuri, la newsletter sau la alertele referitoare la cursurile de limbă pe care le organizăm.

Toate informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate de noi în mod confidențial și protejate corespunzător. .

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Datele pe care le colectăm sunt următoarele: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare, istoricul de achiziții de servicii de la noi..

Scopul în care colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele menționate la punctul anterior în vederea:

 • asigurarea executării contractului încheiat între cursanți și Fala Português SRL și Asociația Fala Português!;

 • emiterea facturilor fiscale de către Fala Português SRL, respectiv Asociația Fala Português!, aferente serviciilor prestate;

 • transmiterea materialelor de curs, în format electronic, la adresa de e-mail indicată de cursanți;

 • transmiterea formularului de satisfacție cu privire la calitatea cursului la final de modul;

 • transmiterea de informații privitoare la evenimentele cu caracter cultural și educativ organizate de Fala Português SRL prin Asociația Fala Português!;

 • transmiterea newsletter-ului;

 • transmiterea alertelor referitoare la începerea perioadei de înscrieri la cursurile de limbă pe care le organizăm;

 • transmiterea diplomelor de participare.

Principii privind prelucrarea de către noi a datelor dvs cu caracter personal

Prelucrarea de către Fala Português SRL și Asociația Fala Português! a datelor dvs cu caracter personal se supune întotdeauna următoarelor principii:

 • Toate prelucrările de date au un temei legal valabil;

 • Toate prelucrările de date se fac în mod echitabil;

 • Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm, precum și ce drepturi au cu privire la datele lor;

 • Datele se colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 • Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate;

 • Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;

 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

Fala Português SRL și Asociația Fala Português! se vor asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activitățile lor curente, precum și în cazul în care în viitor vor introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces la Date

Aveți dreptul de a obține de la Fala Português SRL și de la Asociația Fala Português!, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la Fala Português SRL și de la Asociația Fala Português!, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține de la Fala Português SRL și de la Asociația Fala Português!, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar acestea vor avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;

 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 4. vă exercitați exercita dreptul la opoziție in condițiile Regulamentului (UE) nr.2016/679 (denumit în continuare „GDPR”);

 5. datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;

 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor in condițiile GDPR;

Fala Português SRL și Asociația Fala Português!, în calitate de operatori de date, pot refuza cererea de ștergere a datelor dumneavoastră în următoarele condiții:

 1. prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

 2. prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului Fala Português SRL/ Asociației Fala Português!;

 3. prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;

 4. prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

 5. prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține de la Fala Português SRL și dela Asociația Fala Português!, în calitate de operatori de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 1. când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

 2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavostră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Dacă ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat de către Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul de opoziție

În raport cu operatorii Fala Português SRL și Asociația Fala Português!, aveți dreptul:

 1. de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs particulară, ca datele care vă vizează sa facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 2. de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de primi de la operatorii Fala Português SRL și Asociația Fala Português! – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către operator și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dvs la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele dvs să fie transmise direct de la operatorul Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, aveți dreptul de a nu fi supus de operatorii Fala Português SRL și Asociația Fala Português! unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dvs sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și operatorul Fala Português SRL/ Asociația Fala Português!;

 2. este autorizată prin normele de drept aplicabile operatorului și care prevede, de asemenea. Măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime sau

 3. are la bază consimțământul dvs explicit.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, operatorul Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs legitime, respectiv cel puțin dreptul dvs de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs., aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de făcute până în acel moment.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi de mai sus, puteți transmite o solicitare operatorului Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! la adresa de email contact@falaportugues.ro  sau prin transmiterea unei solicitări la adresa de corespondență: Bd. Iuliu Maniu, nr. 6L, etaj 1, sector 6, București, România.

Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP

Totodată, aveți și următoarele drepturi:

 1. dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs este făcută cu încălcarea GDPR;

 2. dreptul de a formula acțiune în justiție în cazul în care considerati că prelucrarea datelor dvs este făcută cu încălcarea GDPR.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în condiții sigure, protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice altă organizație sau de către persoane fizice.

Unele date (nume, prenume, adresă de plată, numărul de cont utilizat în vederea efectuării tranzacțiilor bancare) sunt stocate pe suport hârtie și digital. Alte date (adresa de e-mail) sunt păstrate în format digital. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale operatorilor Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL și pe serverele furnizorilor noştri de servicii de hosting. În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul Fala Português SRL/ Asociația Fala Português!, în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! si terțul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte vor fi încheiate în scris și vor include o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi să furnizeze operatorului Fala Português SRL/ Asociația Fala Português! garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor dumneavostră.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

Asociația Fala Português! și Fala Português SRL pot transfera datele dvs cu caracter personal către furnizorii de servicii cu care colaborează (în calitate de procesatori de date în conformitate cu GDPR), cum sunt companiile care prestează servicii de contabilitate, de livrare sau de plată în sistem de plată online, de hosting, avocați, în scopul asigurării executării contracului încheiat de dvs. cu Asociația Fala Português!/Fala Português SRL.

De asemenea, este posibil ca, la cererea autorităților judiciare și/sau fiscale și/sau administrative si/sau de control, Asociația Fala Português!/Fala Português SRL să le transfere acestora datele dvs cu caracter personal, în cazul în care legea o impune și pentru a-și executa obligațiile izvorâte din lege și a-și apăra interesele legitime.

Asociația Fala Português! și Fala Português SRL exclud orice operațiune de difuzare a datelor către terți, în alte scopuri decât cele menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Companiile care prestează servicii de contabilitate, de livrare sau de plată în sistem de plată online, de hosting către Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL, trebuie să respecte, conform contractelor în vigoare semnate între părți, datele pe care le încredințăm strict în conformitate cu scopurile pe care le specificăm și au obligația să protejeze, conform dispozițiilor legale în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Asociația Fala Português! și Fala Português SRL nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE sau în afara Spațiului Economic European (Spațiul Economic European include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia).

Perioada pe care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal strict pe perioada îndeplinirii scopului specific de utilizare.

În cazul cursanților noștri, datele sunt prelucrate strict pe perioada de valabilitate a contractului semnat între cursanți și Fala Português SRL, respectiv Asociația Fala Português!. Ulterior expirării termenului de valabilitate, contractul, în format electronic, este șters din baza de date a Fala Português SRL, respectiv a Asociației Fala Português!. Contractul, pe suport hârtie, este arhivat pe perioada prevăzută legal. Factura în format electronic și pe hârtie este arhivată în termenul legal prevăzut.

Cookie-uri

Utilizăm Cookie-uri, fișiere de mici dimensiuni, care sunt transmise către calculatorul dumneavoastră și pe care le putem accesa ulterior. Utilizarea cookie-urile este necesară în vederea menținerii funcționalității site-ului nostru și pentru identificarea informațiilor relevante pentru dumneavoastră pe site-ul nostru.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

 • Strict necesare, care asigură că site-ul www.falaportugues.ro funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.

 • Funcționale, care ajută la îmbunătățirea experienției prin memorarea alegerilor dumneavoastră.

 • Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru, www.falaportugues.ro și indică nivelul de performață al paginilor.

 • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a vă conecta la canalele de social media. Ulterior, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru www.falaportugues.ro sau atunci când deschideți un e-mail pe care îl primiți la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o către Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL. În cazul în care doriți să ștergeți cookie-urile care sunt pe calculatorul dumneavoastră, consultați instrucțiunile din browser-ul pe care îl utilizați.

Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL prelucrează cookie-uri numai cu acordul dumneavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, puteți alege setările adecvate în browser-ul pe care îl utilizați. Menționăm că anumite caracteristici ale site-ului nu pot funcționa în lipsa cookie-urilor. Prin solicitarea acceptului utilizării cookie-urilor vă vom prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre dumneavoastră vor fi prelucrate și vă vom informa cu privire la drepturile dumneavoastră.

Aici puteți afla mai multe informații cu privire la cookie-uri.

Marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la activitatea noastră, la evenimentele pe care Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL le organizează.

În acest sens, singura modalitate prin care vă putem transmite astfel de informații, este dacă dvs vă dați acordul explicit pentru un astfel de demers, prin înscrierea la newsletter sau la alertele despre cursuri. Aveți opțiunea să vă dezabonați oricând de la a primi astfel de informații, respectiv de la newsletter sau de la alertele despre cursuri. Dezabonarea se face prin apăsarea butonului dedicat de la finalul mesajelor de marketing.

Recrutare

Prin transmiterea candidaturii dumneavoastră în cadrul concursurilor de recrutare pe care le organizăm, vă dați expres acordul ca Asociația Fala Português!, respectiv Fala Português SRL să proceseze datele dumneavoastră personale (nume, prenume, date de identificare personală incluse în diploma de studii, datele pe care ni le furnizați prin CV). Datele sunt procesate strict în cadrul procesului de selecție, în scopul recrutării. Odată cu încheierea procesului de recrutare, în cazul în care nu ați fost selectat/ă, datele vor fi șterse din baza de date a Fala Português SRL și a Asociației Fala Português!, iar în cazul în care ați fost selectat, datele dumneavoastră vor fi păstrate în scop de resurse umane, pentru perioada prevăzută de lege.

Concursuri

În cazul concursurilor pe care le organizăm pe rețelele de socializare, pentru transmiterea premiilor vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea livra, prin servicii de curierat, premiul. În cazul livrării premiilor, apelăm la serviciile unor companii externe, ceea ce presupune că datele dumneavoastră vor fi comunicate terților strict în vederea scopului desemnat.

Înregistrarea cursurilor susținute în regim online

În cazul solicitării de către cursanți a înregistrării audio-video a cursurilor online, acestea sunt transmise, cu titlu confidențial, strict către cei care au solicitat înregistrarea și care din diverse motive nu s-au putut prezenta la curs. Înregistrările audio-video se realizează strict cu acordul tuturor participanților la curs. Înregistrările audio-video vor fi disponibile pe o perioadă limitată de timp, de maximum 5 zile lucrătoare; ulterior vor fi șterse de pe platforma utilizată pentru susținerea cursurilor. Descărcarea, editarea, difuzarea, respectiv transmiterea înregistrărilor audio-video către terți sunt strict interzise fără acordul prealabil scris al Fala Português SRL respectiv al Asociației Fala Português!.

Prezenta politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

Actualizările prezentei politici de confidențialitate vor fi prezentate pe această pagină web.

Ultima actualizare: septembrie 2022.